Protecció de dades d'Associats - Protección de datos de Asociados


Si us plau, en cas de dubte llegiu-vos el document en castellà, el trobareu més avall i és el que ens han enviat els nostres assessors legals. La traducció al català l'ha fet la nostra associació.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA JAUME OLLER
CIF: G63107833
Adreça postal: Mare de Déu de Montserrat 47 (centre cívic Jaume Oller, obert per la tarda) - 08401 Granollers (Barcelona)
Telèfon: 93 879 58 92 (truqueu per la tarda)
E-Mail general: correu@afjaumeoller.cat     -    Tema protecció de dades: rgpd@afjaumeoller.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A l'ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA JAUME OLLER tractem la informació facilitada amb la finalitat de gestionar la relació amb els associats en tots els seus aspectes de manteniment, desenvolupament i control: Des de la realització de tots els tràmits necessaris com organització de viatges, desplaçaments, la gestió d'accions formatives, control d'ús dels mitjans i eines informàtiques posades a disposició dels associats per al desenvolupament de les seves tasques.

Quan temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la nostra relació d'associats, llevat dels terminis legals de conservació.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:
La nostra associació NO prendrà decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment per a la gestió de la vostra pertinença a l'associació en el cas dels socis.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Durant el període de la durada del tractament, ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA JAUME OLLER no comunicarà les vostres dades a tercers, llevat d'obligació legal, o autorització expressa de l'associat.

A l'ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA JAUME OLLER tindrem la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas haguem pogut contractar i que, per a la prestació del seu servei, pot ser necessari que tinguin accés a les vostres dades de caràcter personal, però que les tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d'un contracte de protecció de dades en què exigim, entre d'altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades a la finalització del servei.

A l'ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA JAUME OLLER seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de donar cumpliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA JAUME OLLER està tractant dades personals que us concernèixen o no.

Tanmateix teniu: Per a exercir els vostres drets, envieu un escrit adjuntant còpia del vostre DNI a:

ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA JAUME OLLER
Exercici del dret de protecció de dades

o bé envieu un correu electrònic a: rgpd@afjaumeoller.cat

També us informem que podeu dirigir-vos a l'Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) per a obtenir informació addicional, o per presentar una reclamació, per exemple, si no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets.

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA JAUME OLLER
CIF: G63107833
Dir. Postal: Mare de Déu de Montserrat 47 (centre cívic Jaume Oller,  abierto por la tarde) - 08401 Granollers (Barcelona)
Teléfono: 93 879 58 92 (llamar por la tarde)
E-Mail general: correu@afjaumeoller.cat    -    Tema protección de datos: rgpd@afjaumeoller.cat

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA JAUME OLLER tratamos la información facilitada con el fin de gestionar la relación con los asociados en todos sus aspectos de mantenimeiento, desarrollo y control: Desde la realización de todos los trámites necesarios como organización de viajes, desplazamientos, la gestión de acciones formativas, control de uso de los medios y herramientas informáticas puestas a disposición de los asociados para el desarrollo de sus labores.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga nuestra relación de asociados, a salvo los plazos legales de conservación.

Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada:
La asociación NO tomará decisiones automatizadas.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento para la gestión de su pertenencia a la asociación en el caso de los socios.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Durante el período de duración del tratamiento, ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA JAUME OLLER no comunicará sus datos a terceros, salvo obligación legal, o autorización expresa del asociado.

Asimismo, en ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA JAUME OLLER contaremos con la colaboración de terceros prestadores de servicios que en cada caso hayamos podido contratar y que, para la prestación de dicho servicio, puede ser necesario que tengan acceso a sus datos de carácter personal, pero que los tratarán con todas las garantías legales exigibles, siguiendo nuestras instrucciones y previa suscripción de un contrato de protección de datos en las que exigimos, entre otras, tratar los datos exclusivamente para las finalidades pactadas, aplicar medidas técnicas y organizativas adecuadas, así como suprimir y devolver los datos a la finalización del servicio.

En ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA JAUME OLLER seguimos unos criterios estrictos de selección de terceros prestadores de servicios con el fin de dar cumplimiento a nuestras obligaciones e materia de protección de datos.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA JAUME OLLER estamos tratando datos personales que le conciernan o no.

Asimismo, tiene: Para ejercer sus derechos, dirija un escrito adjuntando copia de su DNI a:

ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA JAUME OLLER
Ejercicio derechos protección de datos
 
o bien remita un email a: correu@afjaumeoller.cat o rgpd@afjaumeoller.cat

Asimismo, le informamos que puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para obtener información adicional o para presentar una reclamación, por ejemplo, si no has obtenido satisfacción en el ejercicio de tus derechos.