Protecció de dades - Protección de datos - Qui som i com contactar?Protecció de dades - Protección de datos


Si us plau, en cas de dubte llegiu-vos el document en castellà, que és el que ens han enviat els nostres assessors legals. La traducció al català l'ha fet la nostra associació.

Identitat: Associació Fotogràfica Jaume Oller
CIF: G63107833
Adreça postal: c/ Mare de Déu de Montserrat 47 (centre cívic Jaume Oller) - 08401 - Granollers (Barcelona)
Telèfon: 93 879 58 92 (truqueu per la tarda)
E-Mail general: correu@afjaumeoller.cat
E-Mail per a temes de protecció de dades: rgpd@afjaumeoller.cat


Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A l'Associació Fotogràfica Jaume Oller tractem les vostres dades amb la finalitat principal de mantenir la nostra agenda de contactes.

a)  Com a persona de contacte per a mantenir relacions amb l'entitat jurídica o organització en la que presteu els vostres serveis.
b)  Com a persona interessada que us heu posat en contacte amb nosaltres fent-nos una consulta o sol·licitant alguna informació, per a poder-vos atendre.
c)  Com a persona de contacte per a mantenir relacions directament.

Com a finalitat addicional, en cas que se us hagués sol·licitat autorització i ens l'haguéssiu concedit, tractarem les vostres dades per a enviar-vos comunicacions comercials.


Quan de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran en la finalitat principal:

a)  En cas de tractar-se d'una persona de contacte per a mantenir relacions amb l'entitat jurídica o organització en la que presteu els vostres serveis, o bé directament, es conservaran mentre es mantingui la nostra relació amb l'esmentada entitat jurídica o organització, i tenint en compte els terminis legals per les responsabilitats legals que es poguessin derivar de la relació amb l'entitat jurídica o organització.
b)  En cas d'interessat que s'hagi posat en contacte amb nosaltres, fins a 6 mesos després d'atendre el vostre requeriment, per si es produissin per la vostra part comunicacions posteriors en referència a l'esmentada consulta o requeriment d'informació.
c)  En cas de persona de contacte per a mantenir relacions directament, es conservaran mentre es mantingui la relació i tenint en compte els terminis legals de conservació.

En la finalitat addicional d'enviament de comunicacions comercials, mantindrem les vostres dades mentre no ens manifesteu la vostra oposició a continuar rebent les nostres comunicacions.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

La nostra associació NO prendrà decisions automatitzades.


Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades en la finalitat principal del manteniment d'agenda de contactes és:

a)  En cas de tractar-se d'una persona de contacte per a mantenir relacions amb l'entitat jurídica o organització en la que vostè presta els seus serveis, és la satisfacció de l'interès legítim del responsable, d'acord al que està establert a l'art. 6.1.f del RGPD.
b)  En cas d'interessat posat en contacte amb nosaltres, la base legal és l'obtenció del vostre consentiment.
c)  En cas de persona de contacte per a mantenir relacions directament, és la satisfacció de l'interès legítim del responsable, d'acord al que està establert a l'art. 6.1.f del RGPD.

En la finalitat addicional d'enviament de comunicacions comercials, la base legal per al tractament de les vostres dades és l'obtenció del vostre consentiment.


A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Durant el període de durada del tractament no comunicarem les vostres dades a tercers.

A l'Associació Fotogràfica Jaume Oller contarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas puguem haver contractat i que, per a la prestació de l'esmentat servei, pot ser necessari que tinguin accés a les vostres dades de caràcter personal, però que els tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i amb un contracte previ de protecció de dades en el que exigim, entre altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades a la finalització del servei.

A l'Associació Fotogràfica Jaume Oller seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de complir les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Associació Fotogràfica Jaume Oller està tractant dades personals relacionada amb ella o no.

Tanmateix, teniu: Per a exercir els vostres drets, envieu un escrit adjuntant una còpia del vostre DNI a:

Associació Fotogràfica Jaume Oller
Exercici drets protecció de dades
c/ Mare de Déu de Montserrat 47 (centre cívic Jaume Oller)
08401- Granollers (Barcelona)


O podeu enviar un correu electrònic a:  rgpd@afjaumeoller.cat

Tanmateix, us informem que us podeu dirigir a l'Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) per a obtenir informació addicional o per a presentar una reclamació, per exemple, si no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets.
Versión en castellano:

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: Associació Fotogràfica Jaume Oller.
CIF: G63107833
Dir. Postal: c/ Mare de Déu de Montserrat 47 (centre cívic Jaume Oller, 08401 – Granollers (Barcelona)
Teléfono: 93 879 58 92 (llamar por la tarde)
E-Mail general: correu@afjaumeoller.cat
E-Mail para protección de datos: rgpd@afjaumeoller.cat

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?


En la Associació Fotogràfica Jaume Oller tratamos sus datos con la finalidad principal de mantener nuestra agenda de contactos,

a)  Como persona de contacto para mantener relaciones con la entidad jurídica u organización en la que usted presta sus servicios.
b)  Como interesado que se ha puesto en contacto con nosotros consultándonos o solicitándonos alguna infomación, para poder atenderle.
c)  Como persona de contacto para mantener relaciones directamente

Como finalidad adicional, en caso de que se le hubiera solicitado autorización y nos la hubiera concedido, trataremos sus datos para el envío de comunicaciones comerciales.

¿Por cuanto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán en la finalidad principal:

a)   En caso de tratarse de una persona de contacto para mantener relaciones con la entidad jurídica u organización en la que usted presta sus servicios, o bien directamente, se conservarán mientras se mantenga nuestra relación con dicha entidad jurídica u organización, y a salvo los plazos legales por las responsabilidades legales que pudieran derivarse de la relación con la entidad jurídica u organización.
b)   En caso de interesado puesto en contacto con nosotros, hasta 6 meses después de atender su requerimiento, por si se produjeran por su parte comunicaciones posteriores en referencia a dicha consulta o requerimiento de información.
c)   En caso de persona de contacto para mantener relaciones directamente, se conservarán en tanto se mantenga la relación y a salvo los plazos legales de conservación.

En la finalidad adicional de envío de comunicaciones comerciales, conservaremos sus datos en tanto no nos manifieste su oposición a continuar recibiendo nuestras comunicaciones.

Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada:

La asociación NO tomará decisiones automatizadas.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de sus datos en la finalidad principal de mantenimiento de agenda de contactos es,

a)   En caso de tratarse de una persona de contacto para mantener relaciones con la entidad jurídica u organización en la que usted presta sus servicios, es la satisfacción del interés legítimo del responsable, de acuerdo a lo establecido en el art. 6.1.f del RGPD.
b)   En caso de interesado puesto en contacto con nosotros, la base legal es la obtención de su consentimiento.
c)   En caso de persona de contacto para mantener relaciones directamente, es la satisfacción del interés legítimo del responsable, de acuerdo a lo establecido en el art. 6.1.f del RGPD.

En la finalidad adicional de envío de comunicaciones comerciales, la base legal para el tratamiento de sus datos es la obtención de su consentimiento.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Durante el periodo de duración del tratamiento no comunicaremos sus datos a terceros.

En Associació Fotogràfica Jaume Oller contaremos con la colaboración de terceros prestadores de servicios que en cada caso hayamos podido contratar y que, para la prestación de dicho servicio, puede ser necesario que tengan acceso a sus datos de carácter personal, pero que los tratarán con todas las garantías legales exigibles, siguiendo nuestras instrucciones y previa suscripción de un contrato de protección de datos en las que exigimos, entre otras, tratar los datos exclusivamente para las finalidades pactadas, aplicar medidas técnicas y organizativas adecuadas, así como suprimir y devolver los datos a la finalización del servicio.

En Associació Fotogràfica Jaume Oller seguimos unos criterios estrictos de selección de terceros prestadores de servicios con el fin de dar cumplimiento a nuestras obligaciones e materia de protección de datos.

¿Cuales son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si Associació Fotogràfica Jaume Oller estamos tratando datos personales que le conciernan o no.

Asimismo, tiene:
Para ejercer sus derechos, dirija un escrito adjuntando copia de su DNI a:

Associació Fotogràfica Jaume Oller
Ejercicio derechos protección de datos
c/ Mare de Déu de Montserrat 47 (centre cívic Jaume Oller).
08401 – Granollers (Barcelona)

o bien remita un email a: rgpd@afjaumeoller.cat


Asimismo, le informamos que puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para obtener información adicional o para presentar una reclamación, por ejemplo, si no has obtenido satisfacción en el ejercicio de tus derechos.

Qui som i com contactar?


L'Associació Fotogràfica Jaume Oller és una entitat formada per persones afeccionades a la fotografia. Som un col·lectiu divers en edats, motivacions i estils fotogràfics, i ens uneix la voluntat de compartir amb els altres la nostra afecció.

Actualment comptem amb més de vuitanta socis i sòcies, entre adults i infantils. Volem fomentar la pràctica de la fotografia fent sortides, tallers, exposicions, cursos de formació i qualsevol altra activitat que hi estigui relacionada.


Associació Fotogràfica Jaume Oller
c/ Mare de Déu de Montserrat, 47
08401 - Granollers
93 879 58 92 (telèfon del Centre Cívic Jaume Oller - truqueu a la tarda)

correu@afjaumeoller.cat